Cookies

Polityka prywatnościO Polityce Prywatności

Polityka Prywatności określa informacje dotyczące zbierania danych osobowych nabywców usług oferowanych przez SpeedApp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 25, 02-697 Warszawa, NIP 9512394461, KRS: 0000563188, oraz sposób ich przetwarzania w zakresie działań związanych z wykonaniem umowy. Celem niniejszej Polityki jest zaprezentowanie w przejrzysty sposób jak gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy powierzone nam dane osobowe.

Administratorem danych jest:

SpeedApp Sp. z o.o.
ul. Bracka 25
00-028 Warszawa
tel. +48 22 548 00 70
@: speedapp@speedapp.pl

Stosowane przez SpeedApp Sp. z o.o. zabezpieczenia zapewniają ochronę danych na poziomie wymaganym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
Definicje

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Dane osobowe gromadzimy w następujących sytuacjach:

1. Dobrowolne podanie danych przez Państwa:

- Podczas kontaktu telefonicznego zbieramy informacje na temat przebiegu Państwa kariery zawodowej. Podanie danych jest dobrowolne, uniemożliwia nam jedynie przedstawienie oferty zgodnej z Państwa profilem zawodowym.

- Podczas wypełnienia „Formularza kontaktowego” zbieramy informacje konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu, takie jak: imię, nazwisko, adres email, telefon. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast musi umożliwić nam kontakt z Państwem.

2. Informacje zapisywane automatycznie:

- Korzystamy z narzędzi analitycznych takich, jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat: odwiedzin naszej strony, podstron które Państwo wyświetliliście, czasu jaki Państwo spędziliście na danej stronie.

- Korzystamy z narzędzi remarketingowych takich, jak Google AdWords i Facebook, by kierować do Państwa reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook i Google.

- Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych takich, jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn, YouTube, Google+.

- Informacje ogólnodostępne.
W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO).

2. Wykorzystujemy dane zanonimizowane w celu testowania naszych systemów IT, ulepszania serwisu SpeedApp Sp. z o.o. oraz przygotowania nowych ofert. W celu ulepszania i utrzymania Serwisu SpeedApp Sp. z o.o. wykorzystujemy gromadzone dane techniczne analizując wykorzystanie Serwisu przez urządzenia, sposób i jakość działania Serwisu, a także aktywność użytkowników w Serwisie. (art. 6 ust 1 lit f RODO).

3. SpeedApp Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przesyłanie takich wiadomości. Pod pojęciem wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do usług, niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne (mailingi i inne materiały marketingowe) (art. 6 ust 1 lit b RODO).

4. Udostępnianie danych osobowych:

- W celu realizacji usług SpeedApp Sp. z o.o. udostępniamy tylko niezbędne dane osobowe podmiotom przetwarzającym celem przeprowadzenia procesu rekrutacji.

- Przesyłanie danych do innych krajów.

- Aby zapewnić najwyższą dostępność naszych usług korzystamy z rozproszonej infrastruktury informatycznej. W związku z tym Państwa dane mogą być przetwarzane w Polsce i na zewnętrznych serwerach w UE.
Uprawnienia osób, których dane dotyczą:

1. Prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane, do:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

2. Prawo wniesienia żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych.

3. Prawo wniesienia żądania sprostowania jej danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4. Prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach, gdy:

- Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5. "Prawo do bycia zapomnianym" - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

- Brak jest podstawy prawnej przetwarzania.

- Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

- Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

- Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

- Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

6. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych należy kierować pod adres e-mail: rodo@speedapp.pl
Okres przetwarzania danych osobowych:

- Okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów prawa, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

- W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

- Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

- W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

- Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
W jaki sposób przeprowadzimy zmiany w Polityce Prywatności?

- Wciąż rozwijamy nasze usługi, niektóre z nich mogą w przyszłości wymagać zmian w Polityce Prywatności.

- W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce Prywatności dołożymy wszelkich starań aby poinformować Państwa o nich poprzez wysłanie wiadomości email, telefonicznie i/lub przez wyraźny komunikat w Serwisie SpeedApp. Dlatego prosimy o uważne czytanie pojawiających się powiadomień i komunikatów.
Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami przez formularz kontaktowy, mailowo, telefonicznie lub listownie:

SpeedApp Sp. z o.o.
ul. Bracka 25
00-028 Warszawa
tel. +48 22 548 00 70
@: speedapp@speedapp.pl